Tüzüğümüz
Tüzüğümüz

HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEGİ ” HAYAD” TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1:

Derneğin adı, ” HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ ” kısa adı “HAYAD” dır. Dernek merkezi İstanbul’dur.

Dernek, yasal düzenlemelere uygun olarak yurt içinde ve dışında şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI, BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI

Madde 2:

Derneğin genel amacı; tıbbı etik, uluslararası belgeler ve standartlar ile belirlenmiş bulunan hasta ve hasta yakınlarının haklarının toplumda tanınması, bu hakların kullanılmasının sağlanması, hak ihlalleri karşısında hasta ve hasta yakınlarının kendilerini koruyabilecek girişimlerde bulunmalarının desteklenmesidir.

Madde 3:

 1. Hasta ve hasta yakınlarını haklarını korumaları ve geliştirmeleri konusunda bilgilendirmek, bu konuda hasta ve hasta yakınlarını esas alarak toplumu eğitmek.
 1. Hasta ve hasta yakınlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 1. Hasta ve hasta yakınlarını, sahip oldukları hakları ve bu hakları nasıl kullanacağını bilen, bu inanç etrafında çalışan insanlar olarak örgütlemek.
 1. Devletin ve siyasi otoritenin sağlık çalışmaları, projeleri ve uygulamalarında hasta haklarına duyarlı yaklaşımların gösterilmesini sağlamak.
 1.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak. Görüntülü ve yazılı basından yararlanmak.
 2. Konu ile ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak ve kamuoyuna duyurmak.
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 4. Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek, üyeleri arasında beşeri münasebetleri geliştirmek için, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, ve bunları tefriş etmek.
 5. Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili her türlü kurs, seminer, konferans, panel, fuar, gezi, festival, tiyatro, tanıtım filmi vb toplantılar ve eğitim çalışmaları düzenlemek. Düzenlenenlere katılmak.
 6. Derneğin maddi ihtiyaçları ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için eğitim balo, konser, yemek, çay, tiyatro, spor, gezi, eğlenceli etkinlikler, toplantılar vb ve benzeri faaliyetlerde bulunmak. Gerekli izinleri alarak yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek. İktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak. Ayrıca dernek faaliyetleri için gerek duyulan taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni/şahsi hak tesis etmek.
 7. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 9. Dernek amaçları doğrultusunda fayda gördüğü ulusal ve uluslararası dernek veya kuruluşlarla iş birliği yapmak, üye olmak, proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve maddi ve manevi yardımlaşmak.
 10. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.
 11. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için mevzuat çerçevesinde plâtformlar oluşturmak.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 4: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Her üye Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yıllık aidatı ödemekle, tüzük ve yönetmeliklere ve Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlara uymak ve verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin amaç ve faaliyetleri ve derneğin muhtelif platformlarda temsili zımnında manevi fayda temin edecek kişilere onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyenin oy hakkı yoktur. Onursal üyeler dernek organlarında görev alamazlar. Genel Kurul fahri üyelik payesini gerek gördüğü hallerde geri alabilir.

Derneğin şube sayısı üçe ulaştığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Her üye eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

MADDE 5. ÜYELİKTEN ÇIKMA

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer.

MADDE 6. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına, derneğin amaçlarına, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranan, yıllık aidat borcunu ödemeyen üyeler dernekten çıkarırlar.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeler, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLAR

Madde 7: Derneğin organları:

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA YERİ, ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 8: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden ve şube sayısı üçe ulaştığında şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı delegelerden oluşur.

Madde 9: Toplantı yeri esas olarak dernek merkezinin bulunduğu yerdir. Ancak yönetim kurulu toplantıların başka yerde yapılmasına karar verebilir.

Genel Kurul üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde olağan olarak Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarih ve gündemle toplanır. Ancak Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve dernek üyelerinin 1/5′ nin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantı yapılabilir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet görevi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak Denetleme Kurulunun veya üyelerin 1/5 ‘nin yazılı talebine rağmen Yönetim Kurulu, bir ay içinde davet görevini ifa etmezse, Denetleme Kurulunun veya toplantı talebinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine dernek merkezinde bulunan Sulh Hukuk Hakimliği’nin kararı ile dernek üyeleri arasından seçilecek üç kişilik bir kurula toplantıya davet görevi verilebilir.

Genel Kurulun Toplanma Çağrı Usulü

Madde 10: Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısını gazetede ilan veya yazılı ya da elektronik posta veya SMS ile bildirmek suretiyle duyurur. Davet ve ilan toplantı tarihinden itibaren en az 15 gün önce gerçekleştirilir. Toplantıya davet ve ilanda; toplantının yapılacağı tarih, saat, yer, toplantı gündemi ve toplantı nisabı ile birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılması zorunlu ikinci toplantının yapılacağı tarih, saat, yer, toplantı gündemi ve toplantı nisabı belirtilir. İki toplantı arasında süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulünü uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

 Madde 11: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

 Madde 12: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13.

 1. Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçilmesi.
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, ibrası, bütçenin görüşülmesi, değiştirilmesi, kabul edilmesi.
 4. Taşınmaz mal satın alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, bağışlanması, bağış kabul edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 5. Aidat miktarlarının belirlenmesi.
 6. Derneğin feshine karar verilmesi, bu durumda dernek mal varlığının akıbeti konusunda karar alınması.
 7. Disiplin suçlarına, üyeliğin reddine dair itirazların görüşülmesi, karara bağlanması.
 8. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 9. Dernek Yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi
 11. Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması derneğin uluslar arası kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
 12. Derneğin vakıf kurması
 13. Derneğin fesih edilmesi
 14. Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerilerin incelenip karara bağlanması

Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemesi olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel kurul derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebepler ile her zaman görevden alabilir.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 14: Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından liste usulü ile oylanarak Genel Kurul üyeleri arasından, 5 kişinin seçilmesi ile oluşturulur.

Aynı toplantıda ayrıca yine liste usulü ile beş yedek üye daha seçilir.

Seçilen Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında yapacakları seçimle, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin istifası, özür, üst üste meşru mazereti olmadan dört Yönetim Kururlu toplantısına katılmamak suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesine karar verilmesi, dernek üyeliğinin düşmesi, dernekten çıkarılma gibi sebeplerle üyeliğin boşalması halinde yedek üye listesindeki ilk yedek ÜYE, asil üye olarak Yönetim Kurulu üyeliğini ifa eder.

Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl için seçilir.

Dernek Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmek mümkündür.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI         

Madde 15: Yönetim Kurulu, başkanın veya özrü halinde ikinci başkanın davet ve başkanlığında her ay en az bir defa toplanır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’nün dernek başkanına yapacakları yazılı başvuru ile Yönetim Kurulu toplantıya çağrılabilir.

Toplantı tarih, saat, yer ve gündemi Yönetim Kurulu üyelerine önceden bildirilir. Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır ve karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyunun olduğu taraf çoğunluk kabul edilir. Kararlar tasdikli karar defterine geçirilir. Muhalif üyeler, arzu etmeleri halinde muhalefet şerhlerini yazılmasını başkandan talep edebilirler. Kararlar katılan üyelerce imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16:

 1. Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerine veya üçüncü kişilere yetki vermek.
 2. Derneği yasalar, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda yönetmek.
 3. Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak.
 4. Derneğin mamelekini Genel Kurul’dan aldığı direktifler doğrultusunda idare etmek, üzerinde tasarrufta bulunmak, sarf ve istihlak etmek.
 5. Genel Kurul gündemi hazırlamak, olağan veya olağanüstü Genel Kurulu toplantıları için davette bulunmak, ilan etmek.

Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.

 1. Dernek bütçesini, çalışma raporlarını hazırlamak, Genel Kurula sunmak.
 2. Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri, Bütçe Kesin Hesap Defteri, Bilanço Defteri, Gelen-Giden Evrak Defteri ile gerekli diğer defter ve kayıtları tutmak, saklamak, bunları onaylamak.
 3. Dernek adına bildiri, beyanname neşri ve benzeri yayınlar yapılmasına karar vermek. Yönetim Kurulunca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz.
 4. Dernek için personel istihdam etmek, işten çıkarmak, personelin görev ve yetkilerini belirlemek, tesis ve lokal açmak.
 5. Şube açılması hususundaki talepleri karara bağlamak, şubeler açmak, şubeleri denetlemek, şube organlarını görevden almak.
 6. Yasalar, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine tevdi edilen diğer işleri yapmak.
 7. Gerektiğinde Disiplin Kurulu sıfatıyla üyeler hakkındaki disiplin işlerini görüşmek, üyelerden savunma istemek, uyarma, kınama, üyeliğin geçici olarak dondurulması, üyeliğin sona ermesi veya düşmesi şeklinde disiplin cezası vermek.
 8. Gerektiğinde şube Genel Kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak.
 9. Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için komisyonlar kurmak.
 10. Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek.
 11. Dernek amaçları doğrultusunda platform oluşturmak.
 12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

DENETLEME KURULU

Madde 17: Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından Genel Kurul üyeleri arasından, liste usulu ile seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu 3 yıl için seçilir. Yeniden seçilmek olanaklıdır.

Denetleme Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Asil üyeliklerden birinin boşalması halinde yedek üye listesindeki ilk isim, asil üye olarak Denetleme Kurulu üyeliği görevini sürdürür.

GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18: Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

Madde 19: Yönetim Kurulu tarafından gerek görülen konu ve sayıda araştırma ve çalışma yapmak ve gerektiğinde çalışmasına ilişkin raporunu Yönetim Kuruluna sunmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında, dernek üyeleri veya üye olmayan uzman ve kişilerden oluşan Çalışma Komisyonları kurulabilir.

Komisyonların çalışma süresi ve bütçelerini Yönetim Kurulu tayin ve takdir eder. Yönetim Kurulu, gerek gördüğü hallerde sürenin bitimini beklemeden Çalışma Komisyonunun görevine son verip komisyonu lağvedebilir.

ŞUBELER VE KURULUŞU

Madde 20: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Bu yazıda şube kurucularının adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği veya sanatı, ikametgâhı ve uyrukları ile şube merkezi adresi bildirilir ve yazıya Dernek tüzüğünün iki örneği ile yetki belgesi eklenmelidir. İlk Organlar, kurucular tarafından teşkil olunur. Şubelerin yetki ve sorumlulukları ile faaliyet alanları ve çalışma şartları ‘’Yönetim Kurulu’’ tarafından tanzim edilecek bir ‘’Yönetmelik, genelge ve talimatlarla’’ düzenlenir.

Bir şubenin kurulmasına karar verilmesi halinde,

Yönetim Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu,

Denetleme Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu,

Genel Kurul, Kongre adını alır.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 21: Şubeler; tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 22: Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Madde 23: Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az bir ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Mart ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun yasalara, dernek Ana Tüzük ve şube Yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Anılan Şube Kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Merkez, Yönetim Kurulu kararı ile Şube yönetim kurulunu feshedebilir. Şube Yönetim Kurulu, asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.

Kapatılan şubelerin hesapları genel merkeze devrolunur.

GELİR VE GİDELRER

Gelir Kaynakları

Madde24:

 1. Üyelerden giriş ödentisi olarak 5 YTL ve yıllık olarak da 1 YTL aidat alınır. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile yaptığı bağış ve yardımlar
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, takvim, ajanda, kimlik belgesi,   temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Her türlü nakdi ve ayni yardımlardan ibarettir.

GELİR VE GİDERLERDE USÜL

Madde 25:Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.

Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer

Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin resmi ve tasdikli olanları kullanılır. Bu belgelerin saklanma süresi, yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla beş yıldır. Belgelerde ilgilinin açık kimliği ve imzası bulunur. Dernek adına para tahsil edecek kişiyi Yönetim Kurulu belirler ve en büyük mülki amire onaylatır. Derneğin banka hesabından para çekmeye sayman ve Yönetim Kurulunun yetki vereceği bir Yönetim Kurulu üyesi birlikte yetkilidir.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 26:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

DEFTERLERİN TASDİKİ

Madde 27: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 28: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ        

Madde 29: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

FESİH HALİNDE MALVARLIĞININ İNTİKALİ

Madde 30: Derneğin kendiliğinden feshedilmiş sayılması veya Genel Kurulca feshine karar verilmesi durumunda, derneğin malvarlığı, Dernek Merkez Genel Kurulu’nun kararı doğrultusunda dernek gayesine en yakın dernek veya vakfa bırakılır

Derneğin feshine karar veren genel kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar. Alacaklarını alır, borçlarını öder

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Madde 31: Derneğin tüzel kişilik kazanması ile birlikte dernek kurucu üyeleri Geçici Yönetim Kurulunu oluşturur. Üyeler aralarında bir kişiyi geçici başkan olarak seçerler. Geçici Yönetim Kurulu, derneğin tüzel kişilik kazanmasından itibaren en geç altı ay içinde Genel Kurul toplantısı için gerekli işlemleri yapar ve Genel Kurulu toplar. Genel Kurulun toplanması ile Geçici Yönetim Kurulunun görevi sona erer.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 32: Tüzük değişikliğine Genel Kurul karar verir. Tüzük değişikliğine dair kararlar Genel Kurula katılan üyelerin 2/3’ünün oyları ile alınır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 33: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.