SAĞLIKTA ŞİDDET İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜM
SAĞLIKTA ŞİDDET İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER
SAĞLIKTA ŞİDDET İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜM


SAĞLIKTA ŞİDDET İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER

 

Sağlıkta şiddetin önlenmesi kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik suçların cezalarının arttırılması için 7243 Sayılı Kanun’un 28. Maddesiyle 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12. maddesine ekleme yapılmıştır:

 

(2)Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten yaralama (madde 86), tehdit (madde 106), hakaret (madde 125) ve görevi yaptırmamak için direnme (madde 265) suçlarında;


a) İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılır.


b) Türk Ceza Kanunu’nun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmaz.


Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır.


(4) Şiddetin vuku bulduğu sağlık kurum ve kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilir.”


Bu madde kapsamında;

  1. Bu maddede sayılan suçların sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ya da bunların yardımcılarına karşı işlenmesi halinde bu suçların Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen cezalar arttırılmıştır. Tahdidi olarak dört suç tipinde cezanın arttırılması öngörülmüştür. Kamusal görevin icrasında en çok rastlanılan suç tipleri olması belirleyici olmuştur. Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçları haricinde cezanın arttırılması bu hüküm kapsamında söz konusu olmayacaktır. Cinsel suçlar, yağma gibi suçlarda genel hükümler kapsamında cezalandırılma ve arttırma olacaktır.
  2. Sağlık personeli kavramı hususunda “1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” ve “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” bakılması gerekmektedir. Sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli madde kapsamında korumaya alınmıştır. Bu kapsamda olan hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, ambulans ve acil bakım teknikerleri, acil tıp teknisyeni, çevre sağlık teknisyeni ve işyeri hemşiresi vd. girmektedir. Bu hükümler; veterinerler, sağlık hizmetinin yerine getirildiği işyerinde çalışan güvenlikler, temizlik görevlileri vd. karşı işlenen suçlarda uygulanamayacaktır.
  3. Yapılan değişiklik neticesinde; Türk Ceza Kanunu’nun 61. maddesine göre öncelikle temel ceza belirlenecek; sonrasında artırım maddeleri ayrı ayrı uygulanacaktır. Örneğin, şiddet sonucu yaralama suçunda temel ceza bir yıl olarak belirlenirse sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeline karşı görevi nedeniyle işlenmiş olduğundan yarı oranında arttırılarak temel cezaya 6 ay eklenecektir. Kamu görevi nedeniyle işlendiği göz önüne alınarak ikinci kez yarı oranında arttırılarak 6 ay daha eklenecek ve böylece ceza 24 ay hapis cezası olarak belirlenecektir. Ayrıca indirim nedenleri bulunması halinde; bu ceza üzerinden indirime gidebilecektir.
  4. Kanun değişikliğiyle sadece hapis cezasının ertelenmeyeceği belirtilmiştir. Bu durum fail hakkında başkaca seçenek yaptırımın uygulanmayacağı anlamına gelmemektedir. Bu suçlar kapsamında failin direkt cezaevine girmesi söz konusu olmayacaktır. Yani şartları taşıması halinde; kişi hakkında “kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma çevrilmesi” veya “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verilebilecektir.
  5. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12. maddesinin 4. fıkrasıyla da; Sağlık personelinin hasta veya hasta yakını tarafından şiddete maruz kalması halinde sağlık personelinin görevden çekilebileceği belirtilmiştir. Ancak sağlık personelinin çekilebilmesi olayın gerçekleştiği kurumda sağlık personelinin sunacağı hizmeti sunabilecek başka bir personelin bulunması koşuluna bağlanmıştır. Madde metninde belirtilmemekle birlikte hastanın sağlık durumun acil olması durumunda da sağlık personeli hizmetten çekilemeyecektir.  Kanaatimizce burada tahdidi suçlar (kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme) haricinde de meydana gelecek her türlü şiddet olayında; sağlık profesyonelleri hizmetten çekilebilecektir.
 

Yapılan kanun düzenlemesiyle sağlık profesyonellerinin sağlık hizmetinin ifasında maruz kalınabilecek kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarına özel bir düzenleme gidilmiştir. Maddede sınırlı olarak sayılan suçlarda cezanın arttırılması öngörülmüştür. Olayın gerçekleştiği kurumda şiddete uğrayan personelin sunacağı hizmeti verebilecek başka bir personelin bulunması koşulu ile personelin hizmetten çekilebileceği de öngörülmüştür.

 

Hazırlayanlar: Av. Volkan Yalçınkaya – Doç. Dr. Gürkan Sert

Eklenme Tarihi:25-04-2020

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.