Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
Hekimleri ve sağlıkçıları “YİNE” destekliyoruz!..
Hekimleri ve sağlıkçıları “YİNE” destekliyoruz!..

Biz hastalar ve hasta yakınları 5 Kasım ve 24 Aralık’ta; “‘Sağlık Hakkı’mızı istiyoruz. Sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunun bilincindeyiz. Hastalar ve hasta yakınlarının da sağlık ekibinin unsurlarından birisi olduğunu şimdiye kadar hep savunduk, şimdi de savunuyoruz. Ekibin temel unsurları olan hekimler ve sağlıkçıların hem sağlık hakkı, hem de iş güvencesi ve ücretleri için yaptıkları ‘grev’ eylemini destekliyoruz.” demiştik.

Çünkü bu ekibin her hangi bir unsurunun yaşadığı sıkıntılar doğrudan bizi ve sağlık hakkından yararlanmamızı olumsuz etkilemektedir. Sağlık çalışanlarıyla çıkarlarımızın aslında aynı olduğu bilinciyle onların bu eylemlerinde “dayanışma” duygusuyla yanlarında yer almıştık.

Türk Tabipleri Birliği, bağlı tabip odaları ve sağlık alanının mesleki ve özlük haklarıyla ilgili örgütler yine bir araya geldiler. Derneğimizi de “hastalarımızı” temsilen çağırdılar. Onların bu çağrısına; “Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi sağlık çalışanlarının, sağlık hizmetleri ve özlük haklarıyla ilgili taleplerinin yerine gelmesi; ülkemizde sağlık hakkı da içinde olmak üzere hasta ve hasta yakını haklarının gerçekten varolması için olumlu ve gereklidir. Bu talepler bizce de sürekli savunulmakta ve her fırsatta dile getirilmektedir.” şeklinde her zaman dile getirdiğimiz görüşleri vurgulayan bir yanıt verdik.

Dolayısıyla “sağlık hakkı”yla birlikte “sağlık çalışanlarının özlük hakları”nı savunma, bu anlamda mevcut hükümetin bu hakları ortadan kaldıracak nitelikte uygulamalarla dolu “sağlıkta dönüşüm” programını reddeden ve bu noktada hükümeti uyarma amacıyla 10-11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan hekim ve sağlık çalışanlarının etkinliklerinde hastaları ve yakınlarını temsilen desteğimizi bir kez daha ifade ediyor; hükümetin Sağlık Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirdiği uygulamaları yanlış bulduğumuzu belirtiyoruz.

Bununla birlikte hükümeti uyarma amacıyla yapılan bu tür “iş” bırakma ve yavaşlatma eyleminin başarılı ve etkili olacağından kuşkuluyuz. Çünkü mevcut hükümet de dahil, şimdiye kadar iktidar olan tüm hükümetler, bizlerin haklarını gözetecek bir sağlık hizmeti yerine, sağlık hizmetini bedelini ödeyebilenlerin alabilecekleri bir hizmet durumuna getirerek ticarileştirmek ve özelleştirmek istemektedirler. Üstelik bunu IMF, Dünya Bankası gibi finans çevrelerinin talebi üzerine gerçekleşmektedirler. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının haklı taleplerine bu kez de olumlu yanıt vermeyecekleri açıktır.

Diğer yandan insanlarımız “artık yalnız ZORUNLU durumlarda” sağlık hizmetinden yararlanmaktadır.Dolayısıyla sorunlu sağlık hizmetlerinin hekimler ve sağlık çalışanlarınca karşılanması eylemlerin etkinliğini azaltacaktır.
Bu nedenlerle bizce; hükümetlerin dikkatini çekerek çözüm oluşturmaya zorlayacak eylemler yapılmalıdır. Dolayısıyla hizmet alanları doğrudan olumsuz yönde etkilemeyecek, ama yöneticileri ve karar verenleri etkileyecek etkili ve daha çok yandaş bulacak eylemler bulunup uygulanmalıdır. Sağlık çalışanlarının mücadele geçmişleri bunları gerçekleştirebileceklerini göstermektedir.

Bizler bir kez daha sağlığın bir “hak” olduğunu; hak olanı sağlamanın ise devletin görev ve sorumluluğu olduğunu yineliyoruz. Bizler hizmet sunumundaki yetersizlikleri ve olumsuzlukları yıllardır yaşayanlar, acısını çekenler ve en çok mağdur olanlar, canı yananlar ve yaşamını yitirenler artık mağdur olmak istemiyoruz. Tüm sorunların çözümü için karar verme, hizmet ve denetim süreçlerine katılmak ve sağlık hizmetinin her noktasında “ekibin değişmez bir unsuru” olmak istiyoruz.
Bu eylem ve etkinliklerde sağlık hizmeti gereksinimi ertelenemez durumda olanların sağlık hizmetine ulaşma ve yararlanma hakları başta olmak üzere tüm hasta ve hasta yakını haklarının ihlâl edilmeyeceğini umuyor ve 10-11 Mart’ta hekimler ve sağlıkçıların yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

HASTA VE HASTA YAKINI HAKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU-
10-11 Mart 2004

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa  |  Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Copyright 1997-2020 www.hayad.org.tr Tüm hakları saklıdır.